Vurdering av elever og klage på karakterer

Elevvurdering, Fritak for vurdering med karakter, tilrettelegging ved eksamen, Klage på karakter og skolens varsling.

Elevvurdering
Vurdering skal hjelpe eleven til å fremme læring, utvikle elevens kompetanse, gi grunnlag for tilpasset opplæring og gi informasjon til hjemmet. Vurdering gis uten karakterer i barneskolen, mens i ungdomskolen gis vurdering både med og uten karakterer. Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetanse-målene i faget og de andre målene som er beskrevet i lærerplanen.

Fritak for vurdering med karakter
Når en elev får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), avgjør foreldre eller foresatte om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Valgretten gjelder bare i de fag eleven får opplæring etter IOP. I fag det blir gitt både muntlig og skriftlig karakter, kan foreldre eller foresatte velge om eleven skal ha bare muntlig eller skriftlig karakter i faget.
Elever med annet morsmål enn norsk, samisk, finsk eller tegnspråk, har rett til fritak fra vurdering i norsk sidemål.

Tilrettelegging ved eksamen
Det må sendes en særskilt søknad om tilrettelegging senest en måned før eksamen. Vedlagt søknaden skal det være en sakkyndig uttalelse som

  • er av nyere dato – ikke eldre enn 12 måneder
  • spesifikt anbefaler innholdet i tilretteleggingen det er søkt om

Tiltak det kan søkes om er utvidet tid ved eksamen, bruk av PC ved skriftlig eksamen, eget rom/hvilerom til disposisjon og eventuelt annet.

Klage på karakterer
Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Klagen må være skriftlig og sendes rektor innen ti dager fra du ble kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Fylkesmannen i Vestfold er klageinstans.

Skolens varsling
Bestemmelsene om varsling i forbindelse med vurdering er endret i de nye forskriftene til friskoleloven som trådte i kraft 1. august 2006. Skolen er ikke lenger forpliktet til å varsle om fare for nedsatt standpunktkarakter, kun når det er fare for at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter og nedsatt orden og oppførselskarakter.

Utførlige forskrifter finnes i forskrift til friskolelova kapittel 3 og 5.