Søke skoleplass

Ønsker du å søke en elevplass ved Granly skole, må du sende en skriftlig søknad.

Vi legger til rette for besøksdager for elever som ønsker å vurdere skolen.

Klikk på linken for å åpne en utskriftvennlig versjon av søknadsskjema
Digitalt søknadskjema ligger på bunnen av siden.

FORMÅLSBESTEMMELSE OG INNTAKSREGLEMENT

Formålsbestemmelsen for DELKs skoler. Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Inntaksreglement

1. Generelt om inntak. Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.-10. årstrinn, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler. Hele landet er inntaksområde. Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema.

2. Informasjon og kjennskap til skolen. Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for. Informasjon kan fås på informasjonsmøter om skolen, eller ved å motta informasjonsmateriell. Se også skolens nettside: www.granlyskole.no.

3. Søknadsfrister og kapasitet

Klassetrinn Søknadsfrist Oppstart
1.klasse 15.januar august
2.-10.klasse   1.mars august
1.-10.klasse frem til 20.september * fra august t.o.m 30.september
1.-10.klasse 10.desember ** 1.januar

* ved ledig kapasitet etter ordinære søknadsfrister har vi fortløpende opptak med oppstart fra august t.o.m. 30. september.** ved ledig kapasitet etter 20. september har vi fortløpende opptak med oppstart 1. januar.

Søknader som kommer etter 10. desember regnes som søknader for påfølgende skoleår.Søkere som kommer tilflyttende inn i skolekretsen gis unntak fra søknadsfristene.Skolens styre vedtar før første søknadsfrist hvert år maksimum antall elevplasser for hvert klasserom. Maksimum antall elevplasser for hvert klasserom gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside senest 10. januar for kommende skoleår.

4. PrioriteringskriterierDersom det er flere søkere enn ledige plasser, vil inntak skje etter følgende prioritering:1. Barnet eller foresatt er medlemmer i DELK2. Barn av foresatte som er i eller avslutter misjonstjeneste for DELK3. Barn som har/har hatt søsken som går på skolen4. Barn av skolens ansatte5. Kjønn. Det underrepresenterte kjønn prioriteres dersom det er under 30 % av elevtallet i klassen6. Barn som bor i skolens nærområde; Tønsberg kommune7. Andre.Ved flere søkere enn vedtatt kapasitet til klasser avgjøres inntaket ved loddtrekning, dersom man er innenfor samme prioritering.

5. Vedtak om inntak. Rektor avgjør søknad om inntak i henhold til reglementet. Vedtaket om inntak eller avslaget på søknad om opptak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens kap. VI, og kan påklages innen 3 uker. Klageinstans er Kunnskapsdepartementet ved Fylkesmannen. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen. Melding om inntak av elever sendes til elevens hjemkommune. 

Vedtatt desember 2019.

Søknadskjema

Søk elevplass på Granly Skole
Prioriteringer vedrørende inntak (se inntaksreglementet) *
Godkjenning *